Buurtbemiddelingsacademie

Methode

In Nederland is in ongeveer 250 gemeenten Buurtbemiddeling actief. Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen een neutrale ‘buurtbemiddelaar’ inschakelen om een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken. Deze aanpak is in de praktijk zeer succesvol. 

Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Wat is begonnen met een kleine irritatie over bijvoorbeeld geluidhinder of vermeend storend gedrag kan soms in korte tijd gierend uit de hand lopen. Buurtgenoten praten niet meer met elkaar en erger: ze luisteren niet meer naar elkaar. De spanning loopt dan snel op tot het kookpunt. Waar beide partijen mee geholpen zouden zijn is iemand die de druk van de ketel haalt en beide partijen weer met elkaar in gesprek brengt. Dat vraagt van zo’n buurtbemiddelaar vooral het vermogen om goed te luisteren, vertrouwen te winnen en de emoties van partijen gezamenlijk bespreekbaar te maken. Dat biedt partijen de kans om er samen uit te komen, zo is de ervaring in andere plaatsen.

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn allemaal getraind. De bemiddeling houdt in dat getrainde onafhankelijke vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen.
Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Juist door er niet met elkaar over te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen. De politie erbij halen levert niet altijd de verzoening en vrede die buren zich wensen. Het lost misschien het conflict wel op, maar bewerkstelligt niet altijd een duurzame oplossing van het probleem.

Voor wie is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor inwoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, al of niet op verwijzing door instanties zoals gemeente, politie of woningcorporaties. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Wie doen de bemiddeling?

Bij Buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers: de ‘buurtbemiddelaars’. 
Bij elk conflict zet de coördinator van Buurtbemiddeling een panel van twee vrijwilligers in. Dit panel wordt samengesteld naar gelang het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de buurt waarin het speelt. 
Vrijwilligers kunnen zich als bemiddelaar actief inzetten voor een leefbare buurt. Ze worden jaarlijks getraind in conflictbemiddeling.

Werkwijze van Buurtbemiddeling

Een buurtbewoner of een verwijzer kan een probleem aanmelden bij de coördinator Buurtbemiddeling. 
De vrijwilligers die door de coördinator worden ingezet, maken vervolgens een afspraak om bij de buurtbewoners op bezoek te gaan en hun verhaal te horen. De vrijwilligers gaan ook op bezoek bij de andere partij om hun kant van het verhaal te horen. Vervolgens wordt, bij bereidheid van beide partijen, op neutraal terrein een bemiddelingsgesprek gehouden onder leiding van de twee bemiddelaars. In dat gesprek vertellen beide partijen aan elkaar wat hun dwars zit, worden er wensen voor verbetering geuit en concrete verbeteringsafspraken op papier vastgelegd die door beide partijen worden ondertekend.
Na enige tijd bellen de bemiddelaars beide partijen nog eens op om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen.

De uitgangspunten daarbij zijn:
– Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel. 
– Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. 
– Er wordt toewerkt naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. 
– Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. 
-De buren of buurtgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het (oplossen van het) conflict. De buurtbemiddelaars ondersteunen hierbij beide partijen. 
– Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk. 
– Buurtbemiddeling is gratis.

Soorten conflicten en overlast

Op welke conflicten richt Buurtbemiddeling zich wel en op welke niet ? 
WEL:
– ruzies tussen buren of wijkbewoners; 
– individuele klachten; 
– conflicten die zijn verwezen door onder meer politie en woningbouwcorporaties; 
– conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn. 
NIET:
– conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie; 
– conflicten waarbij een van beide partijen door alcohol- en drugsverslaving of een psychiatrische stoornis niet goed aanspreekbaar is.

Aanbod van Match-it

Projecten

Het opzetten en het startklaar maken van het project “Buurtbemiddeling” in steden of dorpen.
Binnen 3 maanden worden de volgende werkzaamheden verricht en kan Buurtbemiddeling  bij u van start gaan.

Er is een adequate projectleider geworven en aangesteld.
Er is een werkbegroting opgesteld.
Er is een folder Buurtbemiddeling beschikbaar, waarin omschreven is hoe Buurtbemiddeling in zijn werk gaat, welke spelregels worden gehanteerd en tot welke contactpersonen men zich kan richten.
Er is een stuurgroep Buurtbemiddeling samengesteld, conform een convenant, en deze werkgroep is minstens eenmaal bijeen geweest.
Er zijn voldoende vrijwilligers geworven en een opleidingstraject is georganiseerd. Zie onze opleidingssite www.buurtbemiddelingsacademie.nl
De nieuwe projectleider is voldoende ingewerkt opdat hij /zij zelfstandig de taken kan uitvoeren.
Een persbericht en publiciteit via de lokale media zijn gerealiseerd.
Er is contact gelegd met verwijzers en zijn afspraken gemaakt over contactpersonen.

Door zelf jarenlang als projectleider van Buurtbemiddeling Zutphen werkzaam geweest te zijn is het mogelijk om op een snelle en efficiënte manier ook in uw gemeente Buurtbemiddeling op te zetten. Enkele voorbeelden van Buurtbemiddelingsprojecten van Match- it zijn Doetinchem, Deventer, Arnhem, Dordrecht en Harderwijk gingen u voor. Inmiddels is Buurtbemiddeling in 180 steden gestart. Wij zijn erkend door het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid)